VK ARES

-VÆGTLØFTNINGSKLUBBEN ARES

 

 

 

 

 

 

§ 1


§ 2§ 3


§ 4

§ 5

§ 6


§ 7

§ 8

§ 9
§ 10§ 11


§ 12


§ 13

LOVE FOR VÆGTLØFTNINGSKLUBBEN “ARES”

Stiftet den 24. august 1958

Foreningens navn er Vægtløftningsklubben “ARES”.
Hjemsted: Rødovre
Foreningen er medlem af: FIR, KV-F, DV-F og DSF under DI-F.
(Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre, Københavns Vægtløftnings-
Forbund, Dansk Vægtløftnings-forbund, Dansk Styrkeløft Forbund og Danmarks
Idrætsforbund)

Foreningens formål er at udbrede interesse for sund idræt, hvilket søges opnået ved
undervisning i idrætsøvelser samt ved deltagelse i og afholdelse af idrætskonkurrencer
og præstationer.

For at kunne optages som aktivt medlem kræves, at vedkommende ikke har overtrådt
de respektive specialforbunds amatørregler.

Som passivt medlem kan optages enhver, der har interesse for klubben.

Restance over tre måneder kan medføre slettelse fra klubben.

Hvis et medlem misligholder klubbens navn og rygte, kan dette medlem ekskluderes
ved bestyrelsesbeslutning. Denne skal dog stadfæstes på næstfølgende generalforsamling.

Klubbens anliggender varetages af bestyrelsen, der består af:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
2 medlemmer

Stk 2 Bestyrelsesmøde afholdes, når der er behov derfor. Møderne indvarsles med
mindst tre dages varsel. Bestyrelsesmøder er ved retmæssig indvarsling altid
beslutningsdygtig. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 3 Når et bestyrelsesmedlem uden grund udebliver fra tre på hinanden følgende
møder, afgør bestyrelsen om medlemmet er værdigt til at forblive i sit hverv.
Stk. 4 Foreningens hovedadresse er formandens. Korrespondance til klubben
tilsendes denne.
Stk. 5 Til repræsentantskabsmøder i de forbund klubben er medlem af, vælges
repræsentanter af bestyrelsen.
Stk. 6 Alle søgsmål af enhver art varetages af bestyrelsen.

Til stævner og opvisning skal de af klubben og forbundet godkendte dragter benyttes.

Stk. 2 Klubbens dragt er: Hvis man bærer trøje, skal den være gul og/eller sort, samt
udenpå overvejende gul og/eller sort trikot.
Stk. 3 Ingen kan deltage i åbne stævner uden at være startberettiget.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle anliggender og afgør ved simpel
majoritet, de forslag der foreligger. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer for
vedtagelse af nye love eller forandringer i de bestående.


Stk. 2 Generalforsamlingen består af klubbens medlemmer. Stemmeret har ethvert
medlem, der er fyldt 15 år.
Stk. 3 Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset de
fremmødtes antal.
Stk. 4 Ingen kan vælges til bestyrelse eller andre tillidshverv, uden at have været til
stede på generalforsamlingen eller givet skriftligt tilsagn.
Stk. 5 Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er myndig.

I oktober måned afholdes den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og kontingentfastsættelse
4. Forslag
5. Valg
6. Eventuelt

Tid og sted for generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag i træningslokalet samt tilsendes
klubbens medlemmer sammen med girokort pr. 4. Kvartal.
Øvrige personer med tilknytning til klubben modtager indkaldelsen pr. brev.

Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest otte dage før afholdelsesdatoen. Forslagsstilleren har mødepligt.
Stk. 3 Formand, sekretær og et bestyrelsesmedlem er på valg på lige årstal.
Næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem er på valg på ulige årstal.
Alle valg til bestyrelsen er gældende for en to års periode.
På valg hvert år er: To bestyrelsessuppleanter samt to revisorer og en
revisorsuppleant.
Stk. 4 Revisorerne er pligtige til - mindst to gange om året - at gennemgå regnskabet,
der på generalforsamlingen skal foreligge i kopieret stand.
Regnskabsåret er 1.8. - 31.7.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal uopholdeligt indkaldes, når skriftlig begæring herom med opgivelse
af dagsorden tilstilles bestyrelsen fra mindst 1/3 af klubbens medlemmer.

Stk. 2 En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Indstillerne har mødepligt.

Ved klubbens opløsning, der kun kan ske ved 4/5 majoritet på en ekstraordinær generalforsamling, tilfalder klubbens kontante midler Danmarks Idrætsforbund. Rekvisitter,
der tilhører forbund og kommune, tilbageleveres til disse.

Disse love er vedtaget på generalforsamlingen
den 15. december 1976 efter klubbens opdeling fra brydeafdelingen.

Lovene er revideret efter generalforsamlingen
den 24. oktober 1984, den 21. oktober 1998, den 20. oktober 1999 samt den 25. oktober 2005.